Zapraszamy do kontaktu

Informacja o przetwarzaniu danych

MYWAM Polska sp. z o.o. z siedzibą w 41-516 Chorzowie, ul. Szczecińska 10, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 6272771861 oraz wpisana do KRS pod numerem 0000897717 (Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS)

formularz do podpięcia pod adres: biuro@mywam.pl

a w rozwinięciu pełna informacja:

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w spółce MyWam Polska sp. z o.o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej: RODO) informuję, iż:

Administratorem Państwa danych osobowych jest MyWam Polska sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie 41-516, ul. Szczecińska 10, NIP: 6272771861, KRS: 0000897717, e-mail: biuro@mywam.pl, tel: 32 720 28 11

Cele przetwarzania danych:

Administrator może przetwarzać Państwa dane w następujących celach:

 1. Zawarcia umowy – w przypadku chęci zakupu towarów lub usług oferowanych przez Administratora, podane przez Państwa dane będą przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy). Dane te będą przetwarzane przez cały okres trwania umowy oraz przez okres, w którym możliwe będzie dochodzenie roszczeń z tytułu zawartej umowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale ich nie podanie będzie związane z brakiem możliwości zawarcia umowy.
 2. Wypełnienia obowiązków prawnych Administratora – w przypadku konieczności wypełnienia przez Administratora obowiązków prawnych, podane przez Państwa dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków nakładanych na Administratora przez obowiązujące przepisy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze). Dane te będą przetwarzane przez okres, w którym obowiązujące przepisy prawa obligują do przechowywania dokumentacji związanej z nałożonymi obowiązkami. Podanie danych w przypadku wymogu ustawowego opisanego powyżej jest obligatoryjne, jeżeli taki obowiązek wynika z obowiązujących przepisów.
 3. Marketingowych – w przypadku wyrażenia chęci otrzymywania informacji marketingowych lub ofert Administratora, podane przez Państwa dane będą przetwarzane w celu przesyłania informacji marketingowych w dowolnej formie, oraz przedstawienia oferty Administratora, pod warunkiem wyrażenia zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów) lub na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora). Uzasadnionym interesem Administratora w tym przypadku jest chęć marketingu własnego produktów i składanie ofert potencjalnym klientom. Dane te będą przetwarzane do momentu wycofania zgody lub zgłoszenia sprzeciwu. Dane będą przetwarzane z uwzględnieniem art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże brak ich podania spowoduje brak możliwości otrzymywania materiałów marketingowych.
 4. Kontaktowych – w przypadku zaistnienia potrzeby kontaktu, podane przez Państwa dane będą przetwarzane w celu kontaktu z Państwem lub kontaktu Państwa z Administratorem w dowolnej sprawie, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów) lub na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora). Uzasadnionym interesem Administratora w tym przypadku jest chęć kontaktu z potencjalnymi lub aktualnymi klientami. Dane te będą przetwarzane do chwili zakończenia potrzeby kontaktu przez obydwie strony, do momentu cofnięcia zgody lub zgłoszenia sprzeciwu. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże brak ich podania skutkował będzie brakiem możliwości kontaktu.
 5. Dochodzenia roszczeń – w przypadku konieczności dochodzenia swych praw, podane przez Państwa dane będą przetwarzane w celu dochodzenia prawnie uzasadnionych roszczeń przez Administratora oraz prowadzenia ewentualnych postępowań sądowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora). Interesem realizowanym przez Administratora jest w tym przypadku ochrona własnych praw i ich dochodzenie. Dane te będą  przetwarzane przez okres, w którym Administrator może dochodzić swych roszczeń.

Odbiorcy danych

W zależności od podanych danych i celu ich przetwarzania, podmiotami, którym przekazywane będą Państwa dane osobowe mogą być:

 1. a)klienci i kontrahenci Administratora
 2. b)spółka MyWam Kupiec, Bartold, Angres Sp. J. z siedzibą w Chorzowie
 3. c)dostawcy systemów informatycznych oraz podmioty świadczące szeroko pojęte usługi IT, w tym także podmioty prowadzące usługi hostingowe oraz portale społecznościowe, a w zakresie plików cookies – Google LLC.
 4. d)podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora usługi, w szczególności usługi kadrowe, księgowe, badania jakości obsługi, dochodzenia należności, usługi prawne, szkoleniowe oraz marketingowe.
 5. e)operatorzy pocztowi i kurierzy,
 6. f)operatorzy systemów płatności elektronicznych oraz banki w zakresie realizacji płatności,
 7. g)organy uprawnione do otrzymania Państwa danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

Zasady ochrony danych

Administrator będzie przetwarzał jedynie te dane i jedynie w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne do realizacji określonych i uzasadnionych celów, przy uwzględnieniu zasady minimalizacji danych.

Państwa dane będą zabezpieczone poprzez zastosowanie odpowiednich procedur ochrony danych osobowych wdrożonych u Administratora.

Informujemy, że Państwa dane osobowe nie będą  przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej oraz, że nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą wykorzystywane do profilowania.

Państwa prawa

W dowolnym momencie przysługuje Państwu prawo do cofnięcia wyrażonych zgód, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano do czasu ich cofnięcia. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody.

W zależności od rodzaju i celu przetwarzania danych, mają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, które Państwa dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub wystąpienia z żądaniem ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do uzyskania kopii danych i ich przeniesienia.

Informujemy również że przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.